Pagtakus 1

 1. Talasalitaan

Sugpunan ang mga tinaga nga ara sa letra A sa ila insakto nga laragway sa bahin sang letra B.

                   A.                                                                   B.

 1. manunudlo           •                               •        
 1. bulan                    •                              • 
 1. bulothuan              •
 1. bulothuan              •

Tama o Mali

Panuto: Basahon sang insakto ang mga masunod nga sitwasyon. Butangan             kung insakto ang ginahimo kag             kung indi insakto. Isulat sa linya ang sabat.

_________5. Matinamad sa pagtuon.

_________6. Marespeto sa iban nga tawo sa eskwelahan.

_________7. Mangamuyo sang maayo kung tyempo sang

                      pangamuyo.

_________8. Manguha sang indi imo.

_________9. Mahampang samtang nagaklase ang manunudlo.

Paghibalo sang lain

Panuto: Basahon ang mga grupo sang mga tinaga. Tipulonan               ang lain sa grupo.

 1. bulsa                 pako                bulsa
 2. pantalon           pantalon          palda
 3. mabulig           masadya          mabulig

Pareho sang Tunog

Panuto: Basahon ang mga tinaga kag isugpon ang pareho sang tunog.

 1. Bata        •                           •    lagaw
 2. Kalag      •                           •   lata
 3. Lugaw    •                           •   bulag           

Scroll to Top