HILIKUTON #2

Basahon ang mga tinaga sa kada grupo. Tipulonan ( O ) ang lain sa tanan.

  1. banyo                                   banga                                    banyo
  2. pamahaw                            pamahaw                            panyaga
  3. sepilyo                                  sapatos                                sepilyo
  4. bulothuan                           bulothuan                           bulawan
  5. magbutho                           maglakat                              magbutho

Parison ang mga tinaga nga masy parehas nga tunog sa katapusan paagi sa pagkurit halin sa wala pa tuo.

ginatudlo       *                                             *         tanan

relo                   *                                             *     pulis

bulan              *                                             *          sako

lapis                 *                                             *    manunudlo

gatas              *                                             *           prutas


Sa diin nga parte sang binalaybay makita ang mga nagasunod? Isulat ang numero 1`,2, o 3 sa kahon.

                Magsulod sa banyo kag magpaligo.

                Magpamati sa manunudlo.

                Sigurado ka nga mag-alam.

                Mag-ilis sang bayo.

Naghuni ang relo.

Scroll to Top