FILIPINO 10

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

I. DESKRIPSYON NG KURSO

Ang layunin ng pagtuturo ng kursong ito ay malinang ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pang-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling akdang-pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global.

II. LAYUNIN

Sa pagtatapos ng unang markahan, naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan:naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda sa nangyayari sa: sarili, pamilya, pamayanan, lipunan, at daigdig;

A. nabibigyang –puna ang bisa ng paggamit ng mga salitang nagpapahayag ng matinding damdamin;

B. naisusulat ang paliwanag tungkol sa isyung pandaigdig na iniuugnay sa buhay ng mga Pilipino;

C. nasusuri ang akdang binasa gamit ang iba’t ibang pananaw o teoryang pampanitikan;

D. nakabubuo ng kritikal na pagsusuri sa mga isinasagawang critique tungkol sa alinmang akdang pampanitikang Mediterranean; at

E. nagagamit ang komunikatibong kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino sa isang simposyum.

III. NILALAMAN

A. Mga Akdang Pampanitikan ng Rehiyong Mediterranean

1. Mitolohiya 

2. Parabula

3. Sanaysay

4. Epiko 

5. Maikling Kuwento

6. Nobela

B. Gramatika

1. Paggamit ng Pandiwa Bilang Aksiyon, Pangyayari at Karanasan

2. Mga Pang-ugnay sa Pagsasalaysay

3. Pagsusuri sa Gamit ng Pananaw sa Isang Pahayag

4. Mga Hudyat sa Pagsunod-sunod ng mga Pangyayari

5. Panghalip Bilang Panuring

6. Mga Pahayag na Ginagamit sa Pag-uugnay ng mga Pangyayari

IV. PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA

1. Lingguhang Awtput na Pasulat      ——————  30%

2. Pagtataya sa Nagawa                     ——————  50%

3. Markahang pagsusulit                         ——————  20%                                                       

Kabuuan                                                      ________________  100%

V. SANGGUNIAN

PEAC Learning Module

Marasigan, Emily V., Del Rosario, Mary Grace G., at Dayag, Alma M. (2015). Pinagyamang Pluma 10. Quezon City. Phoenix Publishing Inc.

Meeting ID 89563781835
Topic Filipino 10 - Rua
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Tuesday, Apr 27, 2021 08:00 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 30
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top