ARALING PANLIPUNAN (1)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Deskripsyon ng Kurso: Nag sarili bilang kabahagi ng pamilya at paaralan tungo sa pagkakakilanlan bilang indibidwal at kasapi ng komunidad, gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon, distansya, direksyon at ang pagpapahalaga s akapaligirang pisikal at paaralan.

I. Layunin:

A. Naipapaliwanag ang konsepto ng distansya at direksyon gamit nito s apagtukoy ng lokasyon.

B. Nakagagawa ng payak na mapa ng loob at labas ng tahana

C. Natutukoy ang mga bagay at istruktura na makikita s anadadaanan mula sa tahanan patungo sa paaralan.

D. Naiuugnay ang konsepto ng lugar, lokasyon at distansya sa pang -araw-araw na buhay sa pamamagitan ng iba’t-ibang uri ng transportasyon mula sa tahanan patungo sa paaralan.

E. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga istruktura mula sa tahanan patungo sa paaralan

F. Nakagagawa ng payak na mapa mula sa tahanan patungo sa paaralan.

G. Nakapagbigay ng halimbawa ng mga gawi at ugali na makakatulong at makasasama sa sariling kapaligiran:tahanan at paaralan.

H. Naisasagawa ang iba’t ibang pamamaraan ng pangangangalaga ng kapaligtirang ginagalawan: tahanan , paaralan at komunidad.

II. Nilalaman:

A. Direksyon at Distansya sa Ating Kapaligiran

  1. konsepto ng distansya at direksyon

B. ang Mapa at mga Pananda

  1. mga uri ng mapa at mga pananda.

C. Payak na Mapa sa Loob at Labas ng Tahanan

  1. mga iba pang jalimbawa ng oayak na mapa

D. Konsepto ng Lugar at Lokasyon

  1. mga konsepto ng lugar at lokasyon

E. Kahalagahan ng Istruktura Mula sa Tahanan Patungo sa Sariling Kapaligiran

  1. ang kahalagahan ng isang istruktura

F. Mga Gawi at Ugali na Makakatulong sa Sariling Kapaligiran

  1. mga halimbawa ng gawi at ugali na makakatulong sa tahanan at paaralan

G. Pagtutulungan Para sa Kaayusan at Kalinisan ng ating Paaralan

  1. pagkakaisa sa pagtataguyod ng kalinisan

H. Pangangalaga ng Ating Kapaligiran

  1. pamamaraan ng pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan

III- Batayan sa Pagmamarka

A. awtput na Pasulat…………………………….. 30%

B. Pagtataya sa Nagawa……………………. 50%

C. Markahang Pagsusulit …………………20%

100%

Scroll to Top