ARALING PANLIPUNAN (2)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

                                                         ARALING PANLIPUNAN 2

Deskripsyon ng Kurso:  Pag-unawa sa kasalukuyan at nakaraan ng kinabibilangang komunidad, gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagba-

bago, interaksyon, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, mga simpleng konseptong heograpikal tulad ng lokasyon at pinagkukunang yaman, at konsepto ng mga saksi ng kasaysasayan tulad ng tradisyon oral at mga labi ng kasaysayan.

I-  Layunin:  1. Naipaliliwanag ang konsepto ng komunidad

                    2.  Nailalarawan ang sariling komunidad batay sa pangalan nito,

                         lokasyon mga namumuno, populasyon, wika, kaugalian, at  

                         paniniwala

                     3.  Naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad

                     4.  Natutukoy ang bumubuo sa komunidad

                     5.  Naiuugnay ang tungkulin at gawain ng mga bumubuo

                         sa sarili at sariling pamilya

                     6.  Nakaguguhit ng payak na mapa ng komunidad mula sa

                          tahanan, paaralan, na nagpapakita ng mga mahahalagang                                      

                          lugar at istruktura anyong lupa at tubig

                     7.  Nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa

                          sariling komunidad

II-  Paksa:  1.  Konsepto ng Komunidad

•       kahulugan ng komunidad

                   2.  Pisikal na Katangian ng Isang Komunidad

•       ang komunidad batay sa lokasyon, namumuno, populasyon, wika,          kaugalian at paniniwala

                   3.  Kahalagahan ng Isang Komunidad

•       mga patunay ng kahalagahan nito

                   4.  Ang mga Bumubuo ng Isang Komunidad

•       ang mga taong naninirahan, mga institusyon, at iba pang istrukturang panlipunan

                  5.  Payak na Mapa ng Komunidad

•       mapa mula sa sariling tahanan o paaralan

                                                                                                  ARAL. PAN. 2 p. 2

                  6.  Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad

•       mga iba’t ibang tungkulin at gawain sa sarili at sa sariling pamilya

                  7.    Mga Alituntunin ng Isang Komunidad

•       sanhi at epekto ng mga alituntunin sa komunidad

                 8.  Mga Pagpapahalaga sa Komunidad

•       mga iba’t ibang halimbawa sa pagpapahalaga sa komunidad

III-  Batayan sa Pagmamarka: 

          Awtput na Pasulat………………………………………………………..30%

          Pagtataya sa Nagawa…………………………………………………. 50%

                 Markahang Pagsusulit……………………………………………….. 20%

Scroll to Top