ARALING PANLIPUNAN 5

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

Pamantayan sa Pagkatuto: Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas at mga sinaunang lipunan hanggang sa mga malalaking pagbabagong pan-ekonomiya at ang implikasyon nito sa lipunan sa simula ng ika-labing siyam na siglo, gamit ang batayang konsepto katulad ng kahalagahang pangkasaysayan, pagpapatuloy at pagbabago, ugnayang sanhi at epekto tungo sa paglinang ng isang batang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa at may pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasulukuyan tungo sa pagpanday ng maunlad na kinabukasan para sa bansa.

Course Outline AP 5

 

Meeting ID 87854382088
Topic Araling Panlipunan 5 - Kreutzer
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Thursday Nov 26, 2020 10:30 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 40
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top