ARALING PANLIPUNAN 6

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

PAMANTAYAN SA PAGKATUTO:  Naipamamalas ang patuloy na pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan, tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakakilanlan bilang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas base sa pagsusuri ng sipi ng mga piling primaryang  sangguniang  nakasulat,  pasalita,  awdyo-biswal  at  kumbinasyon  ng  mga  ito,  mula  sa  iba-ibang panahon,  tungo  sa  pagbuo  ng  makabansang  kaisipan  na  siyang  magsisilbing  basehan  ng  mas  malawak  na pananaw tungkol sa mundo.

Course Outline Grade 6

Araling Panlipunan 6

Meeting does not exist: 83614393923.

Scroll to Top