ARALING PANLIPUNAN (Ika-apat na Kapat)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKASUNOD-SUNOD

IKA-APAT NA KAPAT

ARALING PANLIPUNAN 3

Deskripsyon ng Kurso:  Pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyon kasama ang aspektong pangkultura, pampulitika, panlipunan at pangkabuhayan gamit ang malalim na konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon ng tao at kapaligirang pisikal at sosyal.

Layunin: Sa Yunit na ito inaasahan ang mga mag-aaral na:

a. natatalakay ang mga pangangailangan ng produkto ng mga kinabibilangang lalawigan;

b. natutukoy ang impraestruktura ng mga lalawigan at maipaliliwanag ang kahalagahan nito sa kabuhayan;

c. natutukoy na ang rehiyon ay binubuo ng mga lalawigan na may sariling pamunuan; at

d. naipaliliganag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan sa bawat lalawigan ng rehiyong kinabibilangan.

PAKSA:

Ang Mapang Kultural ng Aking Rehiyon

Ang Kapaligiran at Uri ng Pamumuhay sa mga Lalawigan at Rehiyon

Mga Produkto at Industriya sa mga Rehiyon

Mga Impraestrukturang Pangkabuhayan Para sa Kaunlaran

BATAYAN SA PAGMAMARKA:

Awtput na Pasulat————————– 30%

Pagtataya sa Nagawa———————–50%

Markahang Pagsusulit———————20%

Kabuuan                       100%

References: ARALING PANLIPUNAN PILIPINAS: PINAGPALANG BAYANG SINILANGAN 3

Scroll to Top