ARALING PANLIPUNAN 3 (Ikatlong Kapat)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKASUNOD-SUNOD

IKATLONG KAPAT

ARALING PANLIPUNAN 3

Deskripsyon ng Kurso:  Pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyon kasama ang aspektong pangkultura, pampulitika, panlipunan at pangkabuhayan gamit ang malalim na konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon ng tao at kapaligirang pisikal at sosyal.

Layunin: Sa Yunit na ito inaasahan ang mga mag-aaral na:

a. naibibigay ang kahulugan ng sariling kultura;

b. naipaliliwanag ang mga salik heograpikal na nakakaimpluwensiya sa uri ng pamumuhay ng mga lalawigan at rehiyon;

c. nailalarawan ang pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang pamayanan;

d. napahahalagahan ang iba’t ibang pangkat ng tao sa lalawigan at rehiyon;

e. nailalarawan ang mga kaugalian, paniniwala, at tradisyon ng sariling lalawigan at ng rehiyon; at

f. nakagagawa ng isang payak na mapang kultural na nagpapakilala ng kultura ng iba’t ibang lalawigan sa rehiyon.

PAKSA:

Pamanang Kultura ng Ating Lahi

Pakikiangkop ng Tao sa Lokasyon at Klima ng Pilipinas

Natatanging Kultura sa Aming Lalawigan o Rehiyon

Mga Pangkat ng Tao sa Lalawigan o Rehiyon

Mga Kaugalian, Tradisyon, at Paniniwala

Ang Mapang Kultural ng Aking Rehiyon

BATAYAN SA PAGMAMARKA:

Awtput na Pasulat————————– 30%

Pagtataya sa Nagawa———————–50%

Markahang Pagsusulit———————20%

Kabuuan                       100%

References: ARALING PANLIPUNAN PILIPINAS: PINAGPALANG BAYANG SINILANGAN 3

Scroll to Top