FILIPINO 1

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials
The School Desk - A Journey Through Time

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

UNANG KAPAT

Deskripsyon ng Kurso:

Pagkatapos ng Unang Baitang, inaasahang nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di-pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon nang naaayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o nibel at kaugnay ng kanilang kultura.

I. Mga Layunin:

Pagkatapos ng unang markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetensi:

A. Pagbasa

     a. nasasagot nang may pag-unawa ang mga tanong tungkol sa nabasang kuwento; at   

     b. naipahahayag ang sariling ideya, damdamin, o reaksiyon tungkol sa napakinggang kuwento.

B. Wika

a. natutukoy at nabibigkas nang wasto at malinaw ang mga patinig, katinig at mga hiram na titik ng Alpabetong Filipino;

     b. nakabubuo at nakabibigkas ng mga salita mula sa pinagsamang mga  pantig; at

     c. natutukoy ang payak na parirala at pangungusap sa tulong ng mga larawan.

II. Nilalaman

A. Pagbasa

1. Twit, Twit, Twit! Tik-Ti-La-Ok!

2. Ano’ng Hula Mo?

4. Ang Manok ni Mang Apollo

B. Wika

1. Magalang Na Pananalita Na Angkop Sa Sitwasyon (Pagbati)

2. Mga Patinig

3. Mga Katinig

4. Pagkakasunod-sunod ng mga Titik sa Makabagong Alpabetong Filipino

III. Pamantayan sa Pagmamarka:

      Awtput na Pasulat                                              ————             30%

      Pagtataya sa Nagawa                                        ————             50%

      Markahang Pagsusulit                                        ————             20%

                                                                                           __________________

      Kabuuan                                                              ————             100%

References: Pinagyamang Pluma 1 at Vinta 1

Meeting does not exist: 84184177645.

Scroll to Top