FILIPINO 10 (Ikaapat na Markahan)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pang-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global.

II. Mga Layunin:

Sa pagtatapos ng ikaapat na markahan, naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan:

  1. nasusuri ang pagkakaugnay ng mga pangyayaring napakinggan tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo;
  2. naisasalaysay ang magkakaugnay na mga pangyayari sa pagkakasulat ng El Filibusterismo;
  3. natutukoy ang papel na ginam-panan ng mga tauhan sa akda sa pamamagitan ng pagtunton sa mga pangyayari, pagtukoy sa mga tunggaliang naganap, pagtiyak sa tagpuan, at pagtukoy sa wakas;
  4. naipahahayag ang sariling paniniwala at pagpapahalaga kaugnay ng mga kaisipang namayani sa akda;
  5. nasusuri ang mga kaisipang lutang sa akda (Diyos, bayan, kapwa-tao, magulang);
  6. natitiyak ang pagkamakatotohanan ng akda sa pamamagitan ng pag-uugnay ng ilang pangyayari sa kasalukuyan;
  7. nasusuri ang nobela batay sa pananaw/ teoryang romantisismo, humanism, naturalistiko, at iba pa;
  8. nagagamit ang malalim at mapanuring pag-unawa sa akda upang mapahalagahan at kalugdan ito nang lubos; at
  9. naipakikita ang pakikiisa at pakikisangkot ng mga tauhan sa mga kaganapan o pangyayari sa akda sa pamamagitan ng pagiging sensitibo at pagkamahabagin.

III. Mga Nilalaman

El Filibusterismo sa Nagbabagong Daigdig

Aralin 1 – Kaligirang Pangkasaysayan, Mga Tauhan, at Buod ng El Filibusterismo

Aralin 2 – Paglalantad ng Katotohanan (Kabanata I – X)

Aralin 3 – Ang Mga Tago at Hayag na Adhikain (Kabanata XI – XVIII)

Aralin 4 – Ang Mapapait na Katotohanan (Kabanata XIX – XXV)

Aralin 5 – Ang mga Pagtutuos (Kabanata XXVI – XXXII)

Aralin 6 – Ang Kinahinatnan ng mga Pagpapasakit (Kabanata XXXIII – XXXIX)

IV. Pamatayan sa Pagmamarka

Lingguhang Awtput na Pasulat           ——————  30%

Pagtataya sa Nagawa                            ——————  50%

Markahang pagsusulit                            ——————  20%                                                     

Kabuuan                                                  ——————100%

Subject Content

Expand All
Scroll to Top