FILIPINO 10 (Ikatlong Markahan)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pang-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global.

II. Mga Layunin:

Sa pagtatapos ng ikatlong markahan, naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan:

 1. nakikilala ang iba’t ibang uri ng teoryang pampanitikan;
 2. naipaliliwanag ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mitolohiya ng Africa at Persia;
 3. napangangatuwiranan ang sariling reaksiyon tungkol sa akdang binasa sa pamamagitan ng debate/ pagtatalo;
 4. naiuugnay ang suliraning nangingibabaw sa napakinggang bahagi ng akda sa pandaigdigang pangyayari sa lipunan;
 5. nagagamit ang wastong mga pahayag sa pagbibigay-kahulugan sa damdaming nangingibabaw sa akda;
 6. nagagamit ang angkop na mga pang-ugnay sa pagpapaliwanag sa panunuring pampelikula nang may kaisahan at pagkakaugnay ng mga talata; at
 7. naisusulat ang iskrip ng isang pagtatanghal tungkol sa kultura at kagandahan ng bansang Africa at Persia.

III. Mga Nilalaman

A. Mga Teoryang Pampanitikan

B. Mga Akdang Pampanitikan ng Africa at Persiya

 1. Mitolohiya
 2. Anekdota
 3. Tula
 4. Epiko
 5. Sanaysay

C. Gramatika

 1. Mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika
 2. Sangkap ng Kasanayang Komunikatibo
 3. Mga Uri ng Tula
 4. Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin
 5. Tuwiran at Di Tuwirang Pahayag

IV. Pamatayan sa Pagmamarka

 1. Lingguhang Awtput na Pasulat           ——————  30%
 2. Pagtataya sa Nagawa                          ——————  50%
 3. Markahang pagsusulit                        ——————  20%                                                     
 4. Kabuuan                                              _________________ 100%
Scroll to Top