FILIPINO 10 (Second Quarter)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pang-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global.

II. Mga Layunin:

Sa pagtatapos ng ikalawang markahan, naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan:

A. naiisa-isa ang iba’t ibang pananaw o teoryang pampanitikan;

B. naipapahayag ang mahahalagang kaisipan at pananaw tungkol sa mitolohiya;

C. naihahambing ang kultura ng bansang pinagmulan ng akda sa alinmang bansa sa daigdig;

D. nabibigyang- kahulugan ang mahihirap na salita, kabilang ang mga terminong ginagamit sa panunuring pampanitikan;

E. nabibigyang-puna ang mga nababasa sa mga social media (pahayagan, TV, internet tulad ng fb, e-mail, at iba pa);

F. nagagamit ng wasto ang pokus ng pandiwa, matatalinhagang pananalita, angkop at mabisang pahayag sa pagsasagawa ng panunuring pampanitikan, at kahusayang gramatikal at diskorsal na pagsulat ng isang organisado at makahulugang akda; at

G. naisusulat ang sariling akda at nailalathala ito sa alinmang social media

III. Mga Nilalaman

A. Mga Akdang Pampanitikan ng mga Bansang Kanluranin

1.Mga Pananaw / Teoryang Pampanitikan

2.Mitolohiya

3.Dula

4.Tula

5.Maikling Kwento

6.Nobela

7.Sanaysay

B. Wika

1.Pokus ng Pandiwa

2.Matatalinhagang Pananalita

3.Pagpapalawak ng Pangungusap

IV. Pamatayan sa Pagmamarka

Lingguhang Awtput na Pasulat           ——————  30%

Pagtataya sa Nagawa                           ——————  50%

Markahang pagsusulit                            ——————  20%                                                     

Kabuuan                                                  _______________ 100%

Scroll to Top