FILIPINO 2- IKALAWANG KAPAT

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

IKALAWANG KAPAT

Deskripsyon ng Kurso:

Pagkatapos ng Ikalawang Baitang, inaasahang nasasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan, nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o nibel at kaugnay ng kanilang kultura.

I. Mga Layunin

Pagkatapos ng ikalawang markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetensi:

A. Pagbasa

 1. napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng paghahanap ng maikling salita sa loob ng isang mahabang salita;
 2. nasasabi ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pantig/salita;
 3. naipamamalas ang kamalayan sa mga bahagi ng aklat at kung paano ang ugnayan ng simbolo at wika; at
 4. naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin.

B. Wika

 1. matutukoy ang pangngalang may naiibang kasarian;
 2. nakikilala ang salitang pamalit sa ngalan ng tao at ang panauhan nito;
 3. nakikilala ang mga panghalip pamatlig at pananong;
 4. nagagamit ang mga salitang kilos sa pag-uusap tungkol sa iba’t ibang gawain sa pamayanan; at
 5. napipili ang tamang aspekto ng mga salitang-kilos sa mga pangungusap tungkol sa iba’t ibang gawain sa paaralan.

II. Nilalaman

A. Pagbasa

 • Ang Kuwento ng Isang Buto
 • Ang Magsasaka at ang mga Butil
 • Ang Pasiya ng Hari
 • Ang Musika ni Ludwig Van Beethoven

B. Wika

 • Kasarian ng Pangngalan
 • Panghalip Panao at ang mga Panauhan Nito
 • Panghalip Pamatlig at Panghalip Pananong
 • Pandiwa
 • Aspekto ng Pandiwa

III. Pamantayan sa Pagmamarka:

      Lingguhang Awtput na Pasulat               ————             30%

      Pagtataya sa Nagawa                                    ————             50%

      Markahang Pagsusulit                                  ————             20%

_____________

Kabuuan                                                           ————             100%

References: Pinagyamang Pluma 2 at Vinta 2                                                               

Scroll to Top