FILIPINO 3- IKALAWANG KAPAT

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

IKALAWANG KAPAT

Deskripsyon ng Kurso

Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, inaasahang nasasabi na ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan at nakapagbibigay ng kaugnay o katumbas na teksto, nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong palipon ng mga salita at maayos na nakasulat gamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o lebel at kaugnay ng kanilang kultura.

I. Mga Layunin:

Pagkatapos ng unang markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetensi:

A. Pagbasa

 1. nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa, pagguhit, at pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto;
 2. naisasagawa ang mapanuring pagbasa upang mapalawak ang talasalitaan;
 3. nauunawaan ang ugnayan ng simbolo at ng mga tunog at natutukoy ang mga salitang magkakatugma; at
 4. nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon.

B. Wika

 1. nakikilala ang kasarian ng pangngalang ginamit sa pangungusap;
 2. nakasusulat ng angkop na panghalip panao na kukumpleto sa diwa ng pangungusap;
 3. natutukoy ang mga panghalip panao at kailanan nito;
 4. natutukoy ang panghalip pamatlig na ginamit sa pangungusap; at
 5. nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar, at pangyayari ano, sino, saan, ilan, kailan, ano, sino-sino.

II. Nilalaman

A. Pagbasa

 • Si Langgam, Si Tipaklong, at Isang Naiibang Wakas
 • Ang Tatay Kong Nanay
 • Alamat ng Mangga

B. Wika

 • Kasarian ng Pangngalan
 • Panghalip Panao
 • Kailanan ng Panghalip Panao
 • Panghalip Pamatlig at Panauhan Nito
 • Panghalip Pananong

III. Pamantayan sa Pagmamarka

Lingguhang Awtput na Pasulat ——————————30%

Pagtataya sa Nagawa               ——————————— 50%

Markahang pagsusulit               ——————————– 20%

———————————

Kabuuan                                                                                      100%

References: Pinagyamang Pluma 2 at Vinta 2

Scroll to Top