FILIPINO 3- IKATLONG KAPAT (3RD)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Animation Frames By Mariana Corrionero Dribbble Animated Classroom Clip Art  - LowGif

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

Deskripsyon ng Kurso:

Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, inaasahang nasasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan, nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o lebel at kaugnay ng kanilang kultura.

I.Mga Layunin:

Pagkatapos ng ikatlong markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga  sumusunod na kompetensi:

A.Pagbasa

1. napagyayaman ang talasalitaan sa

pamamagitan ng paggamit ng

magkasingkahulugan at magkasalungat na

mga salita;

2. nasasagot ang mga tanong tungkol sa

binasang teksto;

3. nagagamit ang naunang kaalaman sa pag-

unawa ng nabasa o napakinggang teksto; at

4. nababaybay nang wasto ang mga salitang

natutuhan sa aralin.

B. Wika

1. nakikilala ang pandiwang ginamit sa

pangungusap;

2. natutukoy ang pandiwang may naiibang

aspekto;

3. nakapaglalarawan ng mga tao, hayop, bagay,

at lugar sa pamayanan; at

4. nakikilala ang mga pang-uring panlarawan at

pamilang.

II. Nilalaman

A. Pagbasa

1. Ang Kuwento ng Dalawang Buto

2. Ang Musika sa Lumang Bahay

3. Ang Krayolang Itim

4. Kaibigan Ko Si Jeremy

B. Wika

1. Pandiwa

2. Aspekto ng Pandiwa

3. Pang-uri

4. Uri ng Pang-uri

III. Pamantayan

Awtput na Pasulat                       ————             30%

      Pagtataya sa Nagawa                    ————             50%

      Marahang Pagsusulit                     ————             20%

                                                                                         ________________________      

Kabuuan                                              ————             100%

Reference: Pinagyamang Pluma 3

Scroll to Top