FILIPINO 3

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials
ELA Suggested Resources - The Plainfield Public School District

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

UNANG KAPAT

Deskripsyon ng Kurso

Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, inaasahang nasasabi na ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinngan at nakapagbibigay ng kaugnay o katumbas na teksto, nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong palipon ng mga salita at maayos na nakasulat gamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o lebel at kaugnay ng kanilang kultura.

I. Mga Layunin:

Pagkatapos ng unang markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang

mga sumusunod na kompetensi:

A. Pagbasa

1. natutukoy ang kahulugan ng di-pamilyar/bagong salita batay sa gamit nito sa pangungusap;

2. nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasa;

3. nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto; at

4. naibibigay ang sariling hinuha bago, habang, at pagkatapos mapakinggan ang teksto.

B. Wika

1. nakikilala ang mga pangngalang ginamit sa pangungusap;

2. nakikilala ang mga pangngalang pantangi at pambalana;

3. nakikilala sa pangungusa ang pangngalan ayon sa konsepto nito; at

4. nagagamit ang angkop na pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap.

II. Nilalaman

A. Pagbasa

  1. Alamat ng Makahiya
  2. Hindi Malilimutang Field Trip/Mga Pag-iingat sa Loob ng Bahay
  3. Ang Matanda sa Dyip
  4. Dahil sa Sakit ni Lally

B. Wika

  1. Pangngalan
  2. Dalawang Uri ng Pangngalan
  3. Pangngalang Basal at Tahas
  4. Kasarian ng Pangngalan

III. Pamantayan sa Pagmamarka

Lingguhang Awtput na Pasulat ———————————- 30%

Pagtataya sa Nagawa               ———————————- 50%

Markahang pagsusulit               ———————————- 20%

                                                                              __________________

Kabuuan                                                                                      100%

References: Pinagyamang Pluma 2 at Vinta 2

Meeting ID 84927391167
Topic Filipino 3 - Besuco
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Thursday, Apr 15, 2021 08:00 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 45
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top