FILIPINO 4 – SAVIO (Ikaapat na Markahan)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsiyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan nang wasto upang maipahayag ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan at nakikilahok sa pagpapaunlad ng pamayanan.

II. Mga Layunin:

Pagkatapos ng  ikaapat na markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa:

naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan;

nasasagot ang mga tanong na bakit ta paano sa tekstong pang-impormasyon-paliwanag;

nasasagot ang mga literal na tanong tungkol sa napakinggang kuwento;

naiuugnay ang sariling karansan sa mensahe ng akda; at

nakapagsasagawa ng radio broadcast / teleradyo.

B. Wika:

nakikilala at nagagamit ang mga pang-ukol na ginamit sa pangungusap;

nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng sariling karanasan;

nakikilala ang simuno at panaguri ng mga payak na pangungusap, (payak at tambalan) , nakabubuo ng makabuluhang hugnayang pangungusap; at

nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pakikipagdebate sa isang isyu.

III. Mga Nilalaman:

A. Pagbasa:

Maikling Kuwento

Alamat

Tula

Maikling Kuwento

Pabula

B. Wika:

Mga Pang-ugnay (Pang-ukol)

Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit

Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian (Payak)

Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian (Taambalan)

Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian (Hugnayan)

Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit at Kayarian

IV. Pamantayan sa Pagmamarka:

Awput na pasulat —————————-30%

Pagtataya sa Nagawa———————–50%

Markahang Pagsusulit ———————-20

Kabuuan ————————————-100%

Scroll to Top