FILIPINO 4-SAVIO (Ikatlong Markahan)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsiyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan nang wasto upang maipahayag ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan at nakikilahok sa pagpapaunlad ng pamayanan

II. Mga Layunin:

Pagkatapos ng  ikatlong markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

  1. naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon;
  2. nasasagot ang mga tanong na bakit at paano batay sa tekstong binasa;
  3. naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto; at
  4. napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan sa pamamagitan ng paggamit ng una, pangalawa, sumunod at panghuli.

B. Wika:

  1. nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan;
  2. nakikilala ang pang-abay na pamaraan, pamanahon, panlunan sa pangungusap; at
  3. nagagamit nang wasto at angkop ang pangatnig at pang-angkop sa pangungusap.

III. Mga Nilalaman:

A. Pagbasa:

Maikling Kuwento

Talambuhay

Tulang Nagsasalaysay

Maikling Kuwento

Maikling Kuwento

Pabula

B. Wika:

Pang-abay

Pang-abay na Pamaraan

Pang-abay na Pamanahon

Pang-abay na Panlunan

Pang-ugnay (Pangatnig)

Pang-ugnay (Pang-angkop)

IV. Pamantayan sa Pagmamarka:

Awput na pasulat —————————-30%

Pagtataya sa Nagawa———————–50%

Markahang Pagsusulit ———————-20

Kabuuan ————————————-100%

Scroll to Top