FILIPINO 4-NAMUNCURA (IKALAWANG KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Deskripsyon ng Kurso:

                     Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pagbasa, pagsulat, at pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa.

I. Mga Layunin

Sa pagtatapos ng ikalawang markahan, malilinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga akda sa pamamagitan ng sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

 1. nakagagamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan (kasingkahulugan, pormal na depinisyon, pagbibigay ng halimbawa);
 2. Nakagagamit ng pangkalahatang sanggunian ayon sa pangangailangan tulad ng diksiyonaryo, almanac, at atlas;
 3. nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa napakinggang teksto;
 4. naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan;
 5. naisasalaysay nang may tamang pagkakasunod-sunod ang nakalap na impormasyon;
 6. nailalarawan ang elemento ng kuwento (tagpuan, tauhan, banghay, pangyayari);
 7. nakasusulat ng mga panuto gamit ang pangunahin at pangalawang direksiyon.

B. Wika

 1. nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili, sa ibang tao at katulong sa pamayanan;
 2. nagagamit ang iba’t ibang uri ng pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari;
 3. nagagamit nang wasto ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos;
 4. nagagamit nang wasto ang pang-abay at pandiwa sa pangungusap; at
 5. nagagamit nang wasto ang pang- abay at pang-uri sa pangungusap.

II. Mga Nilalaman

A. Pagbasa

 1. Maikling Kwento
 2. Pabula
 3. Kuwentong-Bayan
 4. Alamat

B. Wika

 1. Panghalip Panao
 2. Pandiwa
 3. Aspekto o Panaunan ng Pandiwa
 4. Panlaping Makadiwa
 5. Pang-uri
 6. Uri ng Pang-uri
 7. Kaantasan ng Pang-uri

III. Batayang Pagmamarka:

Awtput na Pasulat               ———————— 30%

Pagtataya sa Nagawa         ———————— 50%

Markahang Pagsusulit       ———————— 20%

Kabuuan                    ———————— 100%

Scroll to Top