FILIPINO 4 – SAVIO (Second Quarter)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pagbasa, pagsulat, apakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa

II. Mga Layunin

Sa pagtatapos ng ikalawang markahan, malilinang sa mag-aaral ang pag-unawasa mga akda sa pamamagitan ng sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

1. nakagagamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan (kasingkahulugan, pormal na depinisyon, pagbibigay ng halimbawa)

2. nakagagamit ng pangkalahatang sanggunian ayon sa pangangailangan tulad ng diksiyonaryo, almanac, at atlas;

3. nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa napakinggang teskto;

4. naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan;

5. naisasalaysay nang may tamang pagkakasunod-sunod ang nakalap na impormasyon;

6. nailalarawan ang elemento ng kuwento (tagpuan, tauhan, banghay, pangyayari); at

7. nakasusulat ng mga panuto gamit ang pangunahin at pangalawang direksiyon.

B. Wika

1. nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili, sa ibang tao at katulong sa pamayanan;

2. nagagamit ang iba’t ibang uri ng pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari;

3. nagagamit nang wasto ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos;

4. nagagamit nang wasto ang pang-abay at pandiwa sa pangungusap; at

5. nagagamit nang wasto ang pang- abay at pang-uri sa pangungusap.

III. Nilalaman

A. Pagbasa

1. Maikling Kwento

2. Pabula

3. Kwentong-Bayan

4. Alamat

B. Wika

1. Panghalip Panao

2.Pandiwa

3. Aspekto o Panauhan ng Pandiwa

4. Panlaping Makadiwa

5. Pang-uri

6. Uri ng Pang-uri

7. Kaantasan ng Pang-uri

IV. Batayang Pagmamarka

Awtput na Pasulat                ———————— 30%

Pagtataya sa Nagawa         ———————— 50%

Markahang Pagsusulit        ———————— 20%

Kabuuan                                ———————— 100%

Scroll to Top