FILIPINO 4 – SAVIO

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsiyon ng Kurso

Ang layunin ng pagtuturo ng kursong ito ay malinang ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat, at pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa.

II. Mga Layunin

Sa pagtatapos ng unang markahan, malilinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga akda sa pamamagitan ng sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

1. nabibigyang-kahulugan ang salita sa pamamagitan ng kasingkahulugan, kasalungat, gamit ng pahiwatig (context clues), diksyonaryong kahulugan at pormal na depinisyon;

2. nasasagot ang mga tanong sa napakinggan at nabasang kwento, tekstong pang-impormasyon, at SMS (Short Messaging Text);

3. natutukoy ang elemento at bahagi ng kwento;

4. naipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggan/napanood na isyu o usapan; at

5. nakasusulat ng liham na nagbabahagi ng karanasan/pangyayari sa nabasang kwento.

B. Wika

1. nagagamit nang wasto ang mga pangngalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid; at

2. nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip (panao, pananong, pamatlig) sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan.

III. Nilalaman

A. Pagbasa

1. Maikling Kwento

2. Tula

3. Kwentong-Bayan

4. Pabula

B. Wika

1. Mga Pangngalan at Dalawang Uri Nito

2. Uri ng Pangngalan Ayon sa Konsepto

3. Kasarian ng Pangngalan

4. Gamit ng Pangngalan

5. Panghalip Panao at ang Panauhan at Kailanan Nito

6. Iba Pang Uri ng Panghalip

IV. Batayang Pagmamarka

Awtput na Pasulat ——————————  30%

Pagtataya sa Nagawa —————————— 50%

Markahang Pagsusulit ——————————  20%

 Kabuuan ———————————————– 100%

V. Sanggunian:

Dayag, Alma M., (2017). Pinagyamang Pluma 4 Wika at Pagbasa para sa Elementarya. Quezon City. Phoenix Publishing House, Inc.

https://drive.google.com/file/d/1ow13urKlOoe6tnbtJbbOno_9sO-w4q14/view

 https://www.slideshare.net/alicetejero9/filipino-6-dlp-7-pormularyong-pampaaralan-sagutin-88695012            

 

Scroll to Top