FILIPINO 5 (IKAAPAT NA KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

BALANGKAS NG PAGKAKASUNOD-SUNOD

Deskripsiyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at, pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng iba’t ibang teksto/ babasahing lokal at pambansa.

I. Mga layunin:

Pagkatapos ng  ikaapat na markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa:

1.nabibiyang- kahulugan ang salitang pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan ng pag-uugnay ng sariling karanasan;

2.nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento;

3.naipapahayag ang sariling reaksiyon , opinyon o ideya sa isang isyu; at

4.napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa binasang teksto.

B. Wika:

1.naisusulat nang maayos ang pangungusap ayon sa gamit nito;

2.natutukoy at nasusuri ang kayarian ng pangungusap;

3.natutukoy ang uri ng pangungusap na walang paksa ; at

4. natutukoy ang pagkakaiba ng liham-pangkaibigan at liham-pangangalakal .

II. Mga Nilalaman

A. Pagbasa

 1. Pabula
 2. Alamat
 3. Anekdota
 4. Parabula
 5. Talambuhay
 6. Sanaysay

B. Wika

 1. Bahagi at Ayos ng Pangungusap
 2. Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit
 3. Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo/ Kayarian (Payak at Tambalan )
 4. Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo/ Kayarian (Langkapan at Hugnayan )
 5. Pangungusap na Walang Paksa
 6. Liham-Pangangalakal

III. Mga Pamantayan

 1. Awput na pasulat —————————-30%
 2. Pagtataya sa Nagawa———————–50%
 3. Markahang Pagsusulit ———————-20

                Kabuuan ——————————–100%

Gng. Juanita J. Calantas

Scroll to Top