FILIPINO 6 (Ikaapat na Markahan)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa.

                    

II. Mga Layunin

Sa pagtatapos ng ikaapat na markahan, malilinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga akda sa pamamagitan ng sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa;

napapahalagahan ang mga tekstong pampanitikan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing kaugnay nito;

naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa ng panitikan; at

napatutunayan ang mensaheng inihahatid ng teksto.

B. Wika

naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito; at

nagagamit ang wika bilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyon.

III. Nilalaman

A. Pagbasa

Maikling Kwento

Sanaysay

Tula

Talambuhay

Dula

Parabula

B. Wika

Bahagi ng Pangungusap

Bahagi ng Pananalita (Simuno at Panaguri)

Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit

Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo o Kayarian

Pangungusap na Walang Paksa

Liham-Pangkaibigan at Liham-Pangangalakal

IV. Batayang Pagmamarka

                        Awtput na Pasulat                ———————— 30%

                        Pagtataya sa Nagawa         ———————— 50%

                        Markahang Pagsusulit        ———————— 20%

                        Kabuuan                               ———————— 100%

Scroll to Top