FILIPINO 6 (Second Quarter)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

I. Deskripsyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa.

II. Mga Layunin

Sa pagtatapos ng ikalawang markahan, malilinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga akda sa pamamagitan ng sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

1.nailalarawan ang tauhan at tagpuan sa binasang kuwento;

2.naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto;

3.naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di-pamilyar na salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon, kasalungat, sitwasyong pinaggagamitan;

4.nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggan/nabasang akda;

5.nagagamit ang pangkalahatang sanggunian ayon sa pangangailangan; at

6.naipakikita ang pag-unawa sa pinanood sa pamamagitan ng pagsasadula ng naibigang bahagi.

B. Wika

1. nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa iba’t ibang sitwasyon; at

2. nagagamit nang wasto ang pandiwa sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwayson;

III. Nilalaman

A. Pagbasa

1.Maikling Kwento

2.Parabula

3.Pabula

4.Sanaysay

5.Pabula

6.Anekdota

B. Wika

1.Aspekto ng Pandiwa

2.Uri ng Pandiwa

3.Pokus ng Pandiwa

4.Pang-uri at Uri Nito

5.Kaantasan ng Pang-uri

6.Gamit ng Bantas

IV. Batayang Pagmamarka

Awtput na Pasulat                ———————— 30%

Pagtataya sa Nagawa         ———————— 50%

Markahang Pagsusulit        ———————— 20%

Kabuuan                               ———————— 100%

Scroll to Top