FILIPINO 6

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

I. Deskripsiyon ng Kurso

Ang layunin ng pagtuturo ng kursong ito ay  malinang ang kakayahan sa pakikipagtalastasan,   mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa.

II. Mga Layunin

Sa pagtatapos ng unang markahan, malilinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga akda sa pamamagitan ng sumusunod na kompetens:

A. Pagbasa

1. nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang/nabasang pabula, kwento, tekstong pang-impormasyon at usapan;

2. naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang/nabasang teksto;

3. naibibigay ang kahulugan ng mga pamilyar at di kilalang salita ayon sa konteksto o sa pamamagitan ng gamit sa pangungusap;

4. naipahahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggan o nabasang  isyu, balita o usapan;

5. nagagamit ang pangkalahatang sanggunian; at

6. nakagagawa ng jingle na nanghihikayat sa ibang mahalin at igalang ang Inang Kalikasan.

B. Wika

1. natutukoy ang pangngalan at uri nito;

2. nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon; at

3. nagagamit nang wasto ang mga panghalip na panao, pamatlig, panaklaw sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon.

III. Nilalaman

A. Pagbasa

1. Pabula

Maikling Kwento

Alamat

Tula

B. Wika

Uri ng Pangngalan Ayon sa Katangian at Konsepto

Gamit ng Pangngalan

Kaukulan ng Pangngalan

Panghalip at Uri ng Panghalip

Panauhan at Kailanan ng Panghalip Panao

Gamit at Kaukulan ng Panghalip

IV. Batayang Pagmamarka

        Awtput na Pasulat ——————————  30%

       Pagtataya sa Nagawa —————————— 50%

      Markahang Pagsusulit ——————————  20%

      Kabuuan ———————————————— 100%

V. SANGGUNIAN:

Marasigan, Emily V., Tesalona, Louie C., at Dayag, Alma M., Pinagyamang Pluma 6: Wika at Pagbasa para sa Elementarya, Quezon City, Phoenix Publishing House, Inc., 2017

https://drive.google.com/file/d/1U2AvKkCxOWwkiaQF8XMRBpnqqfykcXgM/view

https://www.youtube.com/

Meeting ID 86194071559
Topic Filipino 6 - Luzuriaga
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Wednesday, Apr 21, 2021 09:15 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 30
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top