FILIPINO 7 ( IKATLONG KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Balangkas na Pagkakasunod-sunod

 DESKRIPSYON NG KURSO:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pang-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at akdang pampanitikang rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrelihiyon.

I. Mga Layunin:Pagkatapos ng ikatlong markahan, naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang pampanitikan ng Luzon:

  1. naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan ng Luzon;
  2. nakasasagot sa mga katanungan hinggil sa binasang akda;
  3. nailalarawan ang mga natatanging aspektong pangkultura na nagbibigay-hugis sa binasang panitikan ng Luzon; at
  4. naisasagawa ng mag-aaral ang komprehensibong pagabablita tungkol sa kanilang lugar

II. Mga Nilalaman

A. Mga Akdang Pampanitikan ng Luzon

  1. Mga Tulang Panudyo, Tugmang de Gulong, Palaisipan/ Bugtong
  2. Mito/Alamat/Kuwentong-bayan
  3. Sanaysay
  4. Maikling Kuwento/ Dula

B. Retorika

  1. Ponemang Suprasegmental

a. Intonasyon, Tono, at Punto

        b. Diin at Haba

        c. Hinto o Antala

    2. Hudyat sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari at

Iba Pang Panandang Pantalakayan

     3. Angkop na mga Pahayag sa Panimula, Gitna, at Wakas

     4. Mga Pahayag sa Paghihinuha ng mga Pangyayari

     5. Panandang Anaporik at Kataporik

III. Pamatayan sa Pagmamarka

  1.  Lingguhang Awtput na Pasulat  ———————–30%
  2.  Pagtataya sa Nagawa                  ———————- 50%
C.   Markahang pagsusulit              ———————  20%                                                                                                                                                                                                                             _______________

 Kabuuan                                                                                100%

Gng. Edmalyn B. Alcuizar                 

                             GURO 

                                         

Scroll to Top