FILIPINO 9 (IKALAWANG KAPAT)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Deskripsyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo,mapanuring pag-iisip,at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang Asyano upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano.

I. Mga Layunin:          

Pagkatapos ng ikalawang markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

 1. Nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tanka at haiku;
 2. Nabibigyang-puna ang kabisaan ng paggamit ng hayop bilang mga tauhan na parang taong nagsasalita at kumikilos;
 3. Naipaliliwanag ang mga:kaisipan, layunin, paksa; at paraan ng pagkakabuo ng sanaysay;
 4. Naisusulat ang isang maikling dula tungkol sa karaniwang buhay ng isang pangkat ng tao sa ilang bansa sa Asya ; at
 5. Nagagamit ang suprasegmental na antala/hinto, diin at tono sa pagbigkas ng tanka at haiku, Naiaantas ang mga salita (clining) batay sa tindi ng emosyon o damdamin, Nasusuri ang maikling kuwento batay sa estilo ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng napakinggang salaysay, Nakikilala ang mga panandang kohesyong gramatikal sa pangungusap.

II. Mga Nilalaman

A. Mga Akdang Pampanitikan ng Silangang Asya

 1. Tula
 2. Pabula
 3. Sanaysay
 4. Maikling Kuwento
 5. Dula

B. Retorika

 1. Ponemang Suprasegmental
 2. Mga Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin
 3. Paggamit ng Angkop na mga Pahayag sa Pagbibigay ng Sariling Pananaw/ Opinyon
 4. Ang Pagsasalaysay
 5. Mga Panadang Kohesyong Gramatikal

III. Pamantayan sa Pagmamarka:

 1. Lingguhang Awtput na Pasulat                       ———-                        30%
 2. Pagtataya sa Nagawa                                       ———-                        50%
 3. Markahang Pagsusulit                                      ———-                        20%

Kabuuan                               ———-                         100%

Scroll to Top