FILIPINO 9

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials
Mga Akdang Pampanitikan A Timog Silangang Asya by Bamba Gutierrez ...

Deskripsiyon ng kurso:

Ang kursong ito ay lumilinang ng kakayahang komunikatibo,mapanuring pag-iisip,at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang Asyano upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano.

I. Mga Layunin :

Pagkatapos ng unang markahan, malilinang sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na kompetens:

 • nasusuri ang mga pangyayari , at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda;
 • nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng pinakamataas ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela;
 • naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula;
 • nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw;
 • napagsusunod-sunod ng mga pangayayari sa akda, nagagamit ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay-opinyon, naipapahayag ang sariling emosyon/ damdamin, at nagagamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan ; at
 • nakapagsasagawa ng isang malikhaing panghihikayat tungkol sa isang Book Fair ng mga Akdang Pampanitikan ng Timog-Silangang Asya.

II. Mga Nilalaman :

A. Mga Akdang Pampanitikan ng Timog Silangang Asya

 • Maikling Kuwento
 • Nobela
 • Tula
 • Sanaysay
 • Dula

B. Retorika

 • Mga Salita, Kataga, o Pahayag na Nagpapakita ng Wastong Pagkakasunod-sunod
 • Mga Pahayag na Ginagamit sa Pagbibigay ng Opinyon at Wastong gamit ng mga salita
 • Pagpapahayag ng sariling Emosyon / Damdamin sa iba’t ibang Paraan at Pahayag
 • Mga Kataga/ Pahayag sa Pagpapasidhi ng Damdamin
 • Mga Ekspresyong Nagpapahayag ng Katotohanan/ Opinyon

III. Pamantayan sa Pagmamarka:

 • Lingguhang Awtput na Pasulat                            ———-                        30%
 • Pagtataya sa Nagawa                                           ———-                        50%
 • Markahang Pagsusulit                                          ———-                        20%
 • KABUUAN ———- 100%

Gng. Juanita J. Calantas

Meeting ID 88314489404
Topic Filipino 9 - Braga
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Wednesday, Feb 24, 2021 03:00 PM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 30
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top