KINDERGARTEN ARALING PANLIPUNAN

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

COURSE DESCRIPTION

Naipamamalas ang panimulang pag-unawa sa pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sa paglinang ng kamalayan sa kapaligirang sosyal.

KINDERGARTEN Araling Panlipunan 

Balangkas ng Wastong Pagkakasunud-sunod

Unang Kapat

KINDERGARTEN Araling Panlipunan

I.Mga Layunin:Pagkatapos ng unang kapat ang mga bata ay inaasahang:

1.nakapagpapamalas ng kakayahang kontrolin ang sariling damdamin at pag-uugali,gumawa ng desisyon at magtagumpay sa kanyang mga gawain;

2.nakapagpapamalas ng pagmamalaki at kasiyahang makapagkuwento ng sariling karanasan bilang kabahagi ng pamilya,paaralan at komunidad;at

3.nakapagpapakita ng tamang pagkilos sa lahat ng pagkakataon na may paggalang at pag-sasaalang-alang sa sarili at iba.

II.Mga Paksa

1.Naipapakilala ang Sarili a.pangalan b.apelyedo c,kasarian d.gulang/kapanganakan

e.gusto at di-gusto

2. Nakakaunawa sa  Sariling Ugali at Damdamin

a. Pagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin at gawain sa paaralan at silid-aralan

b.Mga Sariling Pangangailangan

3. Nakikilala ang mga pangunahing emosyon at  nakapagpapamalas ng kakayahang kontrolin qng sariling damdamin

a. Mga pangunahing emosyon

III.Pamantayan sa Pagmamarka

Lingguhang Awtput na Pasulat …………………..30 %

Pagtataya sa mga Nagawa………………………….. 50 %

Markahang Pagsusulit …………………………………20 %

Kabuuan……………………………………………………….100 %

Meeting ID 84199887030
Topic Kindergarten Araling Panlipunan
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Tuesday, Apr 13, 2021 09:15 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 30
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Subject Content

Expand All
1 of 2
Scroll to Top