Kindergarten Filipino ( Second Quarter )

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

             

DESKRIPSYON NG KURSO

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pagpapahayag ng iniiisip at damdamin sa wikang katutubo at ang kahandaan sa pagbasa at pagsulat upang makilala ang sarili at matutong makisalamuha sa kapwa.

I.Mga Layunin:Pagkatapos ng unang kapat ang mga bata ay inaasahang:

A.) nakapagpapamalas ng kakayahang makapagpahayag ng wikang katutubo sa pakikisalamuha o pakikipag-usap;

B.) nakapagpapamalas ng kakayahang makapagtutukoy ng gamit ng pangngalan, ang at ang mga,salitang panghalip na  ako,ikaw at siya ,mga salitang naglalarawan, at mga dagdag na titik sa alpabetong Filipino;

C.) nakapagpapakita ng tamang pagbasa ng mga titik sa alpabetong Filipino; at

D.) nakapagbibigkas at nakapagbibigay ng wastong tunog  ng mga titik sa alpabetong Filipino.

II.Mga Paksa

A. Katinig Tt, Katinig Kk  at Katinig Ll

B. Pangngalan at Gamit ng Ang at Ang mg

C. Katinig Yy, Katinig Nn  at Katinig Gg

D. Salitang Panghalip

     1.Ako.Ikaw at Siya

E Katinig NG,ng, Katinig Pp  at Katinig Rr

F. Mga Salitang Naglalarawan

G. Katinig Dd, Katinig Hh   at Katinig Ww

H. Ang Mga Dagdag na Titik

     1.Ang Titik Cc

III.Pamantayan sa Pagmamarka

Lingguhang Awtput na Pasulat ………………………30 %

Pagtataya sa mga Nagawa…………………………… 50 %

Markahang Pagsusulit …………………………………..20 %

Kabuuan……………………………………………………100 %

Mrs.Desiel L. Estaniel                                                         _____________________

              Guro                                                                            Lagda ng Magulang

Scroll to Top