KINDERGARTEN FILIPINO

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

KINDERGARTEN Filipino

Unang Kapat

DESKRIPSYON NG KURSO

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pagpapahayag ng iniiisip at damdamin sa wikang katutubo at ang kahandaan sa pagbasa at pagsulat upang makilala ang sarili at matutong makisalamuha sa kapwa.

KINDERGARTEN Filipino 

Unang Kapat

Balangkas ng Wastong Pagkakasunud-sunod

I.Mga Layunin:Pagkatapos ng unang kapat ang mga bata ay inaasahang:

1.nakapagpapamalas ng kakayahang makapagpahayag ng wikang katutubo sa pakikisalamuha o pakikipag-usap;

2.nakapagpapamalas ng pagmamalaki at kasiyahang makapagkuwento tungkol sa sarili  bilang kabahagi ng pamilya,paaralan at komunidad;

3.nakapagpapakita ng tamang pagkilos at wastong ugali sa lahat ng pagkakataon na may paggalang at pag-sasaalang-alang sa sarili at iba; at

4.nakapagbibigkas at nakapagbibigay ng wastong tunog  ng mga titik sa alpabetong Filipino.

II.Mga Paksa

1. Ang Aking Sarili Pagpapakilala sa Sarili   Ang Batang Magalang Mga Magagalang na Pananalita

2. Mga Kulay at Hugis sa Paligid

3. Mga Tunog sa Paligid

Wastong Pagsunod sa Direksiyon

4. Ang Aking Paaralan Mga Gamit sa PaaralanMga Lugar sa PaaralanMga Kaibigan sa Paaralan  

5. Ang Alpabeto

  • Ang Mundo ng Patinig
  • Patinig Aa
  • Patinig Ee

6. Patinig Oo  at Patinig Uu

7. Ang mga Katinig Katinig MmKatinig SsKatinig Bb  

8. Ang Aking Pamayanan at Mga Salitang Kilos

III.Pamantayan sa Pagmamarka

Lingguhang Awtput na Pasulat …………………..30 %

Pagtataya sa mga Nagawa………………………….. 50 %

Markahang Pagsusulit …………………………………20 %

Kabuuan……………………………………………………….100 %

Meeting ID 88246479461
Topic Kindergarten Filipino
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Tuesday, Apr 13, 2021 08:00 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 30
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top