MOTHER TONGUE 1 (Ika-apat nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

MOTHER TONGUE 1

Ika-apat nga Ukbo

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata mapakita ang sadsaran nga ikasarang sa komunikasyon sa paghambal nahanungod sa topiko gamit sa simple nga duha ka tinaga nga paghambal kag indi-paghambal  para maintyindihan ang lenggwahe, mapakita ang pag-intyindi sa sadsaran nga  bokabularyo kag istruktura nga lenggwahe, proseso nga pagbasa, sistema sa pagsulat kag pag-apresyar sa aspekto sang isa ka kultura.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makaintyindi sang mga drama kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag hitabo sini;

b. makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe nga natun-an sa mga istorya kag drama paagi sa paggamit sini sa pag-istorya, pagsulat kag pagbasa; kag

c. magamit sa tuod nga pangabuhi sang husto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa tagsa tagsa ka puluy-an.

Wika

a. makahibalo kag makakilala sang mga tinaga nga pangsari, panglihok, panahon sang panglihok kag pang-ubay;

b. makabasa sang insakto sang mga tinaga nga pangsari, panglihok, panahon sang panglihok kag pang-ubay; kag

c. makahatag sang ehemplo sang pangsari, panglihok, panahon sang panglihok kag pang-ubay.

TOPIKO:

Pagbasa

Mabinungahon nga Bakasyon

Kag Nagpahanumdum ang mga Isda

Si Maria Makiling

Ang Aton Bwasdamlag

Wika

Ang Mga Pangbulos (Pronouns)

Ang Pangsari (Adjective)

Ang Panglihok (Verb)

Ang panahon sang Panglihok (Tense)

Ang Pang-ubay (Adverb)

BASEHAN SANG PAGGRADO:

A. Malip-ot kag malawig nga pagtutuos ————————–30%

B. Proyekto kag Performance Assessment ———————50%

C. Markahang Pagtutuos ——————————————–20%

Kabilogan ———————————————————-100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 1

Scroll to Top