MOTHER TONGUE 1 (Ikatatlo nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

MOTHER TONGUE 1

Ikatatlo nga Ukbo

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata mapakita ang sadsaran nga ikasarang sa komunikasyon sa paghambal nahanungod sa topiko gamit sa simple nga duha ka tinaga nga paghambal kag indi-paghambal  para maintyindihan ang lenggwahe, mapakita ang pag-intyindi sa sadsaran nga  bokabularyo kag istruktura nga lenggwahe, proseso nga pagbasa, sistema sa pagsulat kag pag-apresyar sa aspekto sang isa ka kultura.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makahangop sa mga drama kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag hitabo sini;

b. makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe nga natun-an sa mga istorya kag drama paagi sa paggamit sini sap ag istorya, pagsulat kag pagbasa; kag

c. magamit sa tuod nga pangabuhi sang husto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa tagsa tagsa ka puluyan.

Wika

a. makabasa sang insakto sang mga adlaw sang semana, mga bulan sang tuig, dinalan nga may paggamit sang tanda nga Ang, Ang mga, Si kag Sila kag Ang mga Pangbulos;

b. makakilala kag makagamit sang mga adlaw sang semana, mga bulan, tanda nga Ang, Ang mga, Si kag Sila kag Ang mga Pangbulos; kag

c. makahatag kag makahambal sang husto sang mga adlaw sang semana, mga bulan sang tuig, paggamit sang tanda nga Ang, Ang mga, Si kag Sila kag Ang mga Pangbulos.

TOPIKO:

Pagbasa

Si Andres Bonifacio

Si Jose Rizal

Ang Lamharon nga Baganihan

Mga Baganihan man Sila

Wika

Mga Adlaw sang Semana

Mga Bulan sang Tuig

Paggamit sang Tanda nga Ang, Ang mga, Si kag Sila

Ang Mga Pangbulos (Pronouns)

BASEHAN SANG PAGGRADO:

A. Malip-ot kag malawig nga pagtutuos ————————–30%

B. Proyekto kag Performance Assessment ———————50%

C. Markahang Pagtutuos ——————————————–20%

Kabilogan ———————————————————-100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 1

Scroll to Top