MOTHER TONGUE 1 (Una nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

NAHAUNA NGA UKBONG

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata mapakita ang sadsaran nga ikasarang sa komunikasyon sa paghambal nahanungod sa topiko gamit sa simple nga duha ka tinaga nga paghambal kag indi-paghambal  para maintyindihan ang lenggwahe, mapakita ang pag-intyindi sa sadsaran nga  bokabularyo kag istruktura nga lenggwahe, proseso nga pagbasa, sistema sa pagsulat kag pag-apresyar sa aspekto sang isa ka kultura.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makahangop sa mga binalaybay kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag mga hitabo sini;

b. makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe paagi sa paggamit sa pagistorya, pagbasa kag pagsulat; kag

c. mapanabuhi sang insakto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga mga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa ila tagsa-tagsa nga katilingban.

Wika

a. makabasa sang insakto sang huni sang mga letra, silaba, kag ugat sang tinaga kag magamit ang mga ini sa paghinu-hino sang ila tagsa-tagsa ka ideya kag balatyagon.

b. makakita kag makakilala sang lain lain nga tinaga nga may bokal kag konsonante, diptonggo kag klaster, silaba kag ugat sang silaba; kag

c. makahatag kag makahambal sang insakto ukon husto nga mga tinaga nga may bokal kag konsonante, diptonggo kag klaster, silaba kag ugat sang silaba.

TOPIKO:

Pagbasa

1. Oras sang Pagbutho

2. Ang Pamilya Bokal kag Konsonante

3. Pagbinuligay, Gahatag Kalipay

4. Magagmay nga Kabulig

Wika

1. Ang Alpabeto (The Alphabet)

2. Mga Bokal, Konsonante, Klaster kag Diptonggo

3. Silaba/ Pagbahinbahin sang Silaba

4. Ang Ugat sang Tinaga

BASEHAN SANG PAGGRADO:

Malip-ot kag malawig nga pagtutuos——————– 30%

Proyekto kag Performance Assessment—————-50%

Markahang Pagtutuos————————————-20%

Kabilogan                                                                 100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 1

Meeting ID 85328648692
Topic Mother Tongue 1 - Vecchi
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Wednesday, Mar 10, 2021 09:45 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 30
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top