MOTHER TONGUE 2 (Ikaduha nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

IKADUHA NGA UKBO

BALANGKAS NG PAGKASUNOD-SUNOD

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata makapakita sang ikasarang sa komunikasyon sa pag-istorya parte sa lainlain nga mga topiko gamit ang pagluntad sa bokabularyo kag simple nga prase kag dinalan, simple pakadto sa komplikado nga lenggwahe gamit ang duha ka hambal nga berbal kag di-berbal nga palatandaan, pag-intyindi sang bokabularyo kag istruktura nga lenggwahe, pag-apresyar kag pag-intyindi sa kultural nga aspekto sang lenggwahe kag sa gamit sang sistema sa pagsulat, kag pagbasa kag pagsulat sang simple kag lip-ot nga sinulatan kag impormasyon nga teksto.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

PAGBASA

a. makahangop sa mga malip-ot nga istorya parte sa nagkalain-lain nga mga tawo kag hitabo sa aton pungsod nga ila ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag mga hitabo sini;

b. makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe paagi sa nagakalain-lain nga istorya para magamit sa pagistorya, pagbasa kag pagsulat bilang pagpabutyag sang ila mga balatyagon; kag

c. mapangabuhi sang insakto ang mga mensahe nga ila natun-an sa mga ginbasa nga mga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi ilabi na gid sa balay, eskwelahan kag sa ila tagsa-tagsa nga katilingban.

WIKA

a. makakita kag makakilala sang lain-lain nga klase sang dinalan, ang husto nga paggamit sang daku nga letra, pangkuwit, marka, mga pangalan kaupod sang klase, sari kag tanda sini, pangbaylo sa pangalan kag klase sang pangbaylo;

b. makakilala kag makabasa sang insakto nga paggamit sang mga klase sang dinalan, daku nga letra, mga pangkuwit, marka, mga pangalan, klase kag sari sang pangalan, kag pangbaylo sa pangalan kag mga klase sini; kag

c. makahatag kag makahambal sang insakto ukon husto nga klase sang dinalan, ang husto nga paggamit sang daku nga letra, pangkuwit, marka, mga pangalan kaupod sang klase, sari kag tanda sini, pangbaylo sa pangalan kag klase sang pangbaylo.

TOPIKO

PAGBASA

Mapauli na si Eden

Buligan ang Nalisdan

Viva Senyor Santo Niňo

Paskwa sa Pilipinas

Maayo nga Abyan si Bert

WIKA

Dinalan (Sentence) kag Prase (Phrase)

Bahin Sang Dinalan

Mga klase sang Dinalan

Gamit sang Daku nga Letra/Mga Pangkuwit/Marka

Mga Tinaga nga Nagahingalan sa Tawo, Lugar, Butang kag Hitabo (Nouns)

Duha ka Klase sang Ngalan (Nouns)

Mga Tanda sang Ngalan (Nouns)

Mga Sari sang Ngalan (Gender of Nouns)

Mga Tinaga nga Pangbaylo sa Ngalan sang Tawo, Lugar o Butang (Pronouns)

Mga Klase sang Pangbaylo sa Ngalan sang Tawo, Lugar o Butang (Kinds of Pronouns)

BASEHAN SANG PAGGRADO:

Malip-ot kag malawig nga pagtutuos—————— 30%

Proyekto kag Performance Assessment—————50%

Markahang Pagtutuos————————————20%

Kabilogan                                                                100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 2

Subject Content

Expand All
Scroll to Top