MOTHER TONGUE 2 (Ika-apat nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

MOTHER TONGUE 2

Ika-apat nga Ukbo

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata makapakita sang ikasarang sa komunikasyon sa pag-istorya parte sa lainlain nga mga topiko gamit ang pagluntad sa bokabularyo kag simple nga prase kag dinalan, simple pakadto sa komplikado nga lenggwahe gamit ang duha ka hambal nga berbal kag di-berbal nga palatandaan, pag-intyindi sang bokabularyo kag istruktura nga lenggwahe, pag-apresyar kag pag-intyindi sa kultural nga aspekto sang lenggwahe kag sa gamit sang sistema sa pagsulat, kag pagbasa kag pagsulat sang simple kag lip-ot nga sinulatan kag impormasyon nga teksto.

I. TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makabalo kag makaintyindi sa mga drama, binalaybay kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag hitabo sini;

b. makabatyag kag makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe nga natun-an sa mga binalaybay, istorya kag drama paagi sa paggamit sini sa pag istorya, pagsulat kag pagbasa; kag

c. magamit sa pagpangabuhi sang husto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa tagsa tagsa ka katilingban.

Wika

a. makabasa kag makasulat sang husto sang mga klase sang tinaga nga nagalarawan sa pangsari kag panglihok o berbo, mga tinaga nga nagatudlo o nagapakita Lokasyon o relasyon sa iban nga tinaga, mga tinaga nga nagasugpon kag naga-angut sa iban nga mga tinaga kag Parapo;

b. makagamit kag makakilala sang mga klase sang tinaga nga nagalarawan sa pangsari kag panglihok o berbo, mga tinaga nga nagatudlo o nagapakita Lokasyon o relasyon sa iban nga tinaga, mga tinaga nga nagasugpon kag naga-angut sa iban nga mga tinaga kag Parapo; kag

c. makahatag kag makahimo sang husto sang mga klase sang tinaga nga nagalarawan sa pangsari kag panglihok o berbo, mga tinaga nga nagatudlo o nagapakita Lokasyon o relasyon sa iban nga tinaga, mga tinaga nga nagasugpon kag naga-angut sa iban nga mga tinaga kag Parapo.

II. TOPIKO:

Pagbasa

Ang Bagyong Sendong

Ang Aton Palibot

Regalo Halin sa Langit

Ang Matinlo Palangga sang Diyos

Wika

Mga klase sang tinaga nga nagalarawan sa pangsari kag panglihok o berbo (Kinds of Adverbs)

Mga tinaga nga nagatudlo o nagapakita Lokasyon o relasyon sa iban nga tinaga (Preposition)

Mga tinaga nga nagasugpon kag naga-angut sa iban nga mga tinaga (Conjunctions)

Ang Parapo (Paragraph)

III. BASEHAN SANG PAGGRADO:

A. Malip-ot kag malawig nga pagtutuos ————————–30%

B. Proyekto kag Performance Assessment ———————50%

C. Markahang Pagtutuos ——————————————–20%

     Kabilogan ———————————————————-100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 2

Scroll to Top