MOTHER TONGUE 2 (Ikatatlo nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

MOTHER TONGUE 2

Ikatatlo nga Ukbo

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata makapakita sang ikasarang sa komunikasyon sa pag-istorya parte sa lainlain nga mga topiko gamit ang pagluntad sa bokabularyo kag simple nga prase kag dinalan, simple pakadto sa komplikado nga lenggwahe gamit ang duha ka hambal nga berbal kag di-berbal nga palatandaan, pag-intyindi sang bokabularyo kag istruktura nga lenggwahe, pag-apresyar kag pag-intyindi sa kultural nga aspekto sang lenggwahe kag sa gamit sang sistema sa pagsulat, kag pagbasa kag pagsulat sang simple kag lip-ot nga sinulatan kag impormasyon nga teksto.

I. TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makahangop sa mga drama, binalaybay kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag hitabo sini;

b. makabatyag kag makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe nga natun-an sa mga binalaybay, istorya kag drama paagi sa paggamit sini sa pag istorya, pagsulat kag pagbasa; kag

c. magamit sa pagpangabuhi sang husto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa tagsa tagsa ka katilingban.

Wika

a. makasulat kag makabasa sang husto sang Mga Tinaga nga Pangsari, Mga klase sang Pangsari, Mga pangsari nga Gapaanggid, Mga tinaga nga Panglihok o Berbo, Panahunan sang Panglihok o Berbo kag Mga tinaga nga Nagalarawan sang Pangsari kag Berbo;

b. makakilala kag makagamit sang Mga Tinaga nga Pangsari, Mga klase sang Pangsari, Mga pangsari nga Gapaanggid, Mga tinaga nga Panglihok o Berbo, Panahunan sang Panglihok o Berbo kag Mga tinaga nga Nagalarawan sang Pangsari kag Berbo; kag

c. makahimo kag makahatag sang husto sang Mga Tinaga nga Pangsari, Mga klase sang Pangsari, Mga pangsari nga Gapaanggid, Mga tinaga nga Panglihok o Berbo, Panahunan sang Panglihok o Berbo kag Mga tinaga nga Nagalarawan sang Pangsari kag Berbo.

II. TOPIKO:

Pagbasa

Pilipinas kong Natauhan

Mabakasyon si Lydia

Gusto mangin Bayani

Ang gintunaan sang Paho

Ang ginhalinan sang Kahoy nga Pino

Wika

Mga Tinaga nga Pangsari (Adjectives)

Mga klase sang Pangsari (Kinds of Adjectives)

Mga pangsari nga Gapaanggid (Comparison of Adjectives)

Mga tinaga nga Panglihok o Berbo (Verbs)

Panahunan sang Panglihok o Berbo (Tenses of Verbs)

Mga tinaga nga Nagalarawan sang Pangsari kag Berbo (Adverbs)

III. BASEHAN SANG PAGGRADO:

A. Malip-ot kag malawig nga pagtutuos ————————–30%

B. Proyekto kag Performance Assessment ———————50%

C. Markahang Pagtutuos ——————————————–20%

     Kabilogan ———————————————————-100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 2

Subject Content

Expand All
Scroll to Top