MOTHER TONGUE 2 (Una nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

NAHAUNA NGA UKBONG

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata makapakita sang ikasarang sa komunikasyon sa pag-istorya parte sa lainlain nga mga topiko gamit ang pagluntad sa bokabularyo kag simple nga prase kag dinalan, simple pakadto sa komplikado nga lenggwahe gamit ang duha ka hambal nga berbal kag di-berbal nga palatandaan, pag-intyindi sang bokabularyo kag istruktura nga lenggwahe, pag-apresyar kag pag-intyindi sa kultural nga aspekto sang lenggwahe kag sa gamit sang sistema sa pagsulat, kag pagbasa kag pagsulat sang simple kag lip-ot nga sinulatan kag impormasyon nga teksto.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makahangop sa mga mensahe sang mga binalaybay, kag mga malip-ot  nga istorya nahanungod sa mga eskwela, pamilya kag ka-ingud nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag mga hitabo sini;

b. makakilala kag makabasa sang insakto nga alpabeto, silaba, tinaga kag dinalan kag magamit ang mga ini sa paghinu-hino sang ila tagsa-tagsa ka ideya kag balatyagon;

c. makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe paagi sa paggamit sa pagistorya, pagbasa kag pagsulat sang ila mga nabatyagan kag ila ginahuna-huna; kag

d. mapanabuhi sang insakto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga mga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa ila tagsa-tagsa nga katilingban.

Wika

a. makakita kag makakilala sang alpabeto, bokal kag konsonante, mga silaba nga may diptonggo kag klaster, insakto nga pagbahinbahin sang silaba, mga tinaga kag pangsugpon sini kag kung ano ang dinaan kasubong sang bahin sini; kag

b. makahatag kag makahambal sang insakto ukon husto nga mga alpabeto, silaba, tinaga nga may diptonggo kag klaster, prase kag dinalan.

TOPIKO:

Pagbasa

1. Balik-Eskwela

2. Palangga Ko si Nanay

3. Ang Akon Pamilya

4. Si Lolo kag si Lola

5. Ang mga Bag-o nga Ka-ingud

Wika

1. Ang Alpabeto (The Alphabet)

2. Mga Bokal, Konsonante, Klaster kag Diptonggo

3. Silaba/ Pagbahin-bahin sang Silaba

4. Sari sang mga Tinaga/ Ugat kag mga Sugpon

5. Dinalan Prase/Bahin sang Dinalan

BASEHAN SANG PAGGRADO:

Malip-ot kag malawig nga pagtutuos—————— 30%

Proyekto kag Performance Assessment—————50%

Markahang Pagtutuos————————————20%

Kabilogan                                                                100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 2

Meeting does not exist: 87941770124.

Scroll to Top