MOTHER TONGUE 3 (Ikaduha nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

IKADUHA NGA UKBO

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata makapakita sang ikasarang sa komunikasyon sa pag-istorya parte sa lainlain nga topiko gamit ang pagpasangkad sang bokabularyo kag prase, mapakita ang pag-intyindi sa lenggwahe sa nagkalain-lain nga konteksto gamit ang duha ka paghambal nga berbal kag di-berbal nga palatandaan, bokabularyo kag lenggwahe nga istruktura, kultural nga aspekto sang lenggwahe, makabasa kag makasulat sang literal kag impormasyon nga teksto.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makahangop sa mga sugilanon, binalaybay, parabola kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag mga hitabo sini;

b. makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe paagi sa paggamit sa pagistorya, pagbasa kag pagsulat; kag

c. mapangabuhi sang insakto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga mga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa ila tagsa-tagsa nga katilingban.

Wika

a. makakita kag makakilala sang lain-lain nga tinaga nga nagasugod sa daku nga letra, mga pangalan, pangbaylo sa pangalan kag tinaga nga pangsari;

b. makakilala kag makabasa sang insakto nga paggamit sang daku nga letra, mga pangalan, pangbaylo sa pangalan kag tinaga nga pangsari; kag

c. makahatag kag makahambal sang insakto ukon husto nga mga tinaga nga ginagamitan sang daku nga letra, ginagamit bilang pangalan, pangbaylo sa pangalan kag pangsari.

TOPIKO:

Pagbasa

Mambukal, Bugal sang Sugarlandia (Isa ka Binalaybay)

Ang mga Batang Iskawt

Ang Duha ka Pintor

Ang Bulawan nga Kahoy (Isa ka Drama)

Si “Valentine”, ang Balaan

Ang Pagbag-o ni Doming

Wika

Bahin sang Dinalan kag mga Klase sang Dinalan

Mga Pangkuwit

Gamit sang Daku nga Letra

Mga Tinaga nga Gahingalan sa Tawo, Lugar, Butang kag Hitabo (Nouns)

Duha ka Klase sang Ngalan: Pangalan Pantangi kag Kumon  (Proper Nouns, Common Nouns)

Mga Tanda sang mga Ngalan (Noun Determiner)

Sari sang Ngalan (Gender of Nouns)

Mga Tinaga nga Pangbaylo sa Ngalan sang Tawo, Lugar o Butang kag mga Hitabo (Pronouns)

Mga Klase sang Pangbaylo (Kinds of Pronouns)

Mga Tinaga nga Pangsari o Nagalarawan (Adjectives)

Klase sang Pangsari – Nagalarawan kag Pang-isip

Pagpaanggid sang mga Tinaga nga Nagalarawan

BASEHAN SANG PAGGRADO:

Malip-ot kag malawig nga pagtutuos——————– 30%

Proyekto kag Performance Assessment—————-50%

Markahang Pagtutuos————————————-20%

Kabilogan                                                                100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 3

Subject Content

Expand All
Scroll to Top