MOTHER TONGUE 3 (Ika-apat nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

MOTHER TONGUE 3

Ika-apat nga Ukbo

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata makapakita sang ikasarang sa komunikasyon sa pag-istorya parte sa lainlain nga topiko gamit ang pagpasangkad sang bokabularyo kag prase, mapakita ang pag-intyindi sa lenggwahe sa nagkalain-lain nga konteksto gamit ang duha ka paghambal nga berbal kag di-berbal nga palatandaan, bokabularyo kag lenggwahe nga istruktura, kultural nga aspekto sang lenggwahe, makabasa kag makasulat sang literal kag impormasyon nga teksto.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makahangop sa mga drama kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag hitabo sini;

b. makabatyag kag makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe nga natun-an sa mga istorya kag drama paagi sa paggamit sini sa pag istorya, pagsulat kag pagbasa; kag

c. mapangabuhi sang husto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa tagsa tagsa ka katilingban.

Wika

a. makahibalo, makabasa kag makasulat sang husto sang bahin sang parapo, klase sang parapo, sulat kag bahin sini kag mga klase sang sulat;

b. makakilala, makatanda kag makagamit sang husto sang bahin sang parapo, klase sang parapo, sulat kag bahin sini kag mga klase sang sulat; kag

c. makahimo sang husto sang parapo gamit ang bahin kag klase sini kag makahimo man sang sulat gamit ang bahin sini kag mga klase sang sulat.

TOPIKO:

Pagbasa

Manang, Ngaa Gabaha?

Ulihi na ang Tanan

Ang Pagpangagda

Apat nga Kahilwayan (Isa ka Diskurso)

Wika

Bahin sang Parapo

Klase sang Parapo

Sulat kag Bahin Sini

Mga Klase sang Sulat

BASEHAN SANG PAGGRADO:

A. Malip-ot kag malawig nga pagtutuos ————————–30%

B. Proyekto kag Performance Assessment ———————50%

C. Markahang Pagtutuos ——————————————–20%

     Kabilogan ——————————————————–100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 3

Scroll to Top