MOTHER TONGUE 3 (Ikatatlo nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

MOTHER TONGUE 3

Ikatatlo nga Ukbo

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata makapakita sang ikasarang sa komunikasyon sa pag-istorya parte sa lainlain nga topiko gamit ang pagpasangkad sang bokabularyo kag prase, mapakita ang pag-intyindi sa lenggwahe sa nagkalain-lain nga konteksto gamit ang duha ka paghambal nga berbal kag di-berbal nga palatandaan, bokabularyo kag lenggwahe nga istruktura, kultural nga aspekto sang lenggwahe, makabasa kag makasulat sang literal kag impormasyon nga teksto.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makaintyindi kag makahangop sa mga binalaybay, drama kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag hitabo sini;

b. makabatyag kag makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe nga natun-an sa mga binalaybay, istorya kag drama paagi sa paggamit sini sa pag istorya, pagsulat kag pagbasa; kag

c. mapangabuhi sang husto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa tagsa tagsa ka katilingban.

Wika

a. makasulat kag makabasa sang husto sang Mga tinaga nga Panglihok kag porma, Mga tinaga nga nagalarawan sang Panglihok, Pangsari kag iban nga Pang-ubay, Mga klase sang Pang-ubay, Mga tinaga nga nagapakita sang relasyon sa iban nga tinaga, Mga tinaga nga Naga-angut o Pangsugpon kag Parapo;

b. makakilala kag makagamit sang Mga tinaga nga Panglihok kag porma, Mga tinaga nga nagalarawan sang Panglihok, Pangsari kag iban nga Pang-ubay, Mga klase sang Pang-ubay, Mga tinaga nga nagapakita sang relasyon sa iban nga tinaga, Mga tinaga nga Naga-angut o Pangsugpon kag Parapo; kag

c. makahambal kag makahatag sang husto sang Mga tinaga nga Panglihok kag porma, Mga tinaga nga nagalarawan sang Panglihok, Pangsari kag iban nga Pang-ubay, Mga klase sang Pang-ubay, Mga tinaga nga nagapakita sang relasyon sa iban nga tinaga, Mga tinaga nga Naga-angut o Pangsugpon kag Parapo.

TOPIKO:

Pagbasa

Ang Perlas (ni Ramon Jimenea Jr.)

Ang Amomonggo kag Iput-iput

Ang Kaalam: Bulawan

Ang Aton Pungsodnon nga Hambal

Sa Aton mga Kasimanwa

Wika

Pagpaanggid sang mga Tinaga nga Nagalarawan

Mga tinaga nga Panglihok o nagapakita Aksyon (Verbs)

Porma sang mga Tinaga nga Panglihok

Mga tinaga nga nagalarawan sang Panglihok, Pangsari kag iban nga Pang-ubay (Adverbs)

Mga klase sang Pang-ubay (Kinds of Adverbs)

Mga tinaga nga nagapakita sang relasyon sa iban nga tinaga (Prepositions)

Mga tinaga nga Naga-angut o Pangsugpon (Conjunctions)

Parapo

BASEHAN SANG PAGGRADO:

A. Malip-ot kag malawig nga pagtutuos ————————–30%

B. Proyekto kag Performance Assessment ———————50%

C. Markahang Pagtutuos ——————————————–20%

     Kabilogan ——————————————————–100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 3

Subject Content

Expand All
Scroll to Top