MOTHER TONGUE 3 (Una nga Ukbo)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Subject
Materials

NAHAUNA NGA UKBONG

Balangkas ng Pagkasunod-sunod

Deskripsyon ng Kurso: Ang bata makapakita sang ikasarang sa komunikasyon sa pag-istorya parte sa lainlain nga topiko gamit ang pagpasangkad sang bokabularyo kag prase, mapakita ang pag-intyindi sa lenggwahe sa nagkalain-lain nga konteksto gamit ang duha ka paghambal nga berbal kag di-berbal nga palatandaan, bokabularyo kag lenggwahe nga istruktura, kultural nga aspekto sang lenggwahe, makabasa kag makasulat sang literal kag impormasyon nga teksto.

TINUTUYO: Sa katapusan sang mga nakaplano nga mga hilikuton, ang mga bata gina ekspektar:

Pagbasa

a. makahangop sa mga sugilanon, binalaybay, parabola kag mga istorya nga ginbasa paagi sa pagsabat sang insakto sang mga pamangkot nahanungod sa mga detalye kag mga hitabo sini;

b. makakilala kag makabasa sang insakto nga huni sang mga letra, silaba, sari sang tinaga, prase, kag dinalan kag magamit ang mga ini sa paghinu-hino sang ila tagsa-tagsa ka ideya kag balatyagon;

c. makaapresyar sang kaugalingon nga linggwahe paagi sa paggamit sa pagistorya, pagbasa kag pagsulat; kag

d. mapangabuhi sang insakto ang mga mensahe sang mga ginbasa nga mga seleksyon sa ila kaugalingon nga kabuhi sa balay, eskwelahan kag sa ila tagsa-tagsa nga katilingban.

Wika

a. makakita kag makakilala sang lain lain nga tinaga nga may diptonggo kag klaster, prase kag dinalan; kag

b. makahatag kag makahambal sang insakto ukon husto nga mga tinaga nga may diptonggo kag klaster, prase kag dinalan.

TOPIKO:

Pagbasa

1. Una Nga Adlaw sang Klase

2. Ang mga Libro

3. Ang Gugma sang Iloy (Isa ka Binalaybay)

4. Ang Pinggan nga Kahoy – ni Joeli Govieta

5. Ang Maayo nga Samaritano

Wika

1. Mga Bokal, Konsonante, Klaster kag Diptonggo

2. Pagbahin-bahin sang Silaba

3. Sari sang Tinaga, Ugat (Rootword) kag mga Sugpon (Suffix)

4. Duha ka Tinaga nga Gin-isa (Compound Words) kag may Lain nga Buot Silingon o Kahulugan

5. Mga Tinaga nga Ginasulit-sulit

6. Prase kag Dinalan

7. Bahin sang Dinalan kag mga Klase sang Dinalan

8. Mga Pangkuwit

BASEHAN SANG PAGGRADO:

Malip-ot kag malawig nga pagtutuos——————– 30%

Proyekto kag Performance Assessment—————-50%

Markahang Pagtutuos————————————-20%

Kabilogan                                                                100%

References: Pag-uswag sa Pagbasa 3

Meeting ID 82078945553
Topic Mother Tongue 3 - Besuco
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time Tuesday, Apr 20, 2021 09:15 AM
Timezone Asia/Hong_Kong
Duration 30
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Scroll to Top